Haverford
Logo
StatsSummary • 1st Muhlenberg
Logo
Haverford 0 - 0
Muhlenberg 0 - 0
Last play: End of period [90:00].