Scranton
Logo
StatsSummary • 1st • 2nd Muhlenberg
Logo
Scranton 0 1 - 1
Muhlenberg 0 0 - 0
Last play: End of period [90:00].